Zamówienia publiczne i przetargi

2018 rok

WBKZP.272.18.2018
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na usługi społeczne pn. Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Starostwa Powiatowwego w Ząbkowicach Śląskich.
Ogłoszenie o zamówieniu
Formularz oferty
Formularz cenowy
Oświadczenie o posiadaniu placówek pocztowych
Projekt umowy

Informacja o udzieleniu zamówienia

WBKZP.272.14.2018
Przetarg nieograniczony pn. Dostawa wyposażenia dydaktycznego dla pracowni szkolnych w ramach projektu "Poprawa infrastruktury dydaktycznej i dostępności dla osób niepełnosprawnych liceów ogólnokształcących Powiatu Ząbkowickiego"
Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
Formularz oferty
Formularz cenowy - Część 1

Formularz cenowy - Część 2
Formularz cenowy - Część 3
Oświadczenie o spenieniu warunków udziału w postępowaniu
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 

Informacja o przynależności do grupy kapitałowej
Projekt umowy
Formularz - Zobowiązanie podmiotu trzeciego
Ogloszenie o zmianie ogłoszenia
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (Część 1, 2)
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (Cześć 3)

 

WBKZP.272.2.2018
Przetarg nieograniczony pn. Dostawa energii elektrycznej dla jednostek organizacyjnych Powiatu Ząbkowickiego.
Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Formularz oferty
Formularz cenowy
Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Wykaz wykonanych dostaw
Oświadczenie o posiadaniu aktualnej umowy z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego
Projekt umowy
Informacja o przynależności do grupy kapitałowej
Formularz - Zobowiązanie podmiotu trzeciego
Wyjaśnienie treści SIWZ
Sprostowanie do wyjaśnień treści SIWZ
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

WBKZP.272.8.2018
Przetarg nieograniczony pn. Dostawa wyposażenia dydaktycznego dla pracowni szkolnych w ramach projektu "Poprawa infrastruktury dydaktycznej i dostępności dla osób niepełnosprawnych liceów ogólnokształcących Powiatu Ząbkowickiego"
Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
Formularz oferty
Formularz cenowy - Część 1

Formularz cenowy - Część 2
Formularz cenowy - Część 3
Formularz cenowy - Część 4

Oświadczenie o spenieniu warunków udziału w postępowaniu
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 

Informacja o przynależności do grupy kapitałowej
Projekt umowy
Formularz - Zobowiązanie podmiotu trzeciego
Zmiana treści SIWZ
Zmiana Nr 2 treści SIWZ
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (Część 2, 3)
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (Część 1, 4)
Zawiadomienie Nr 2 o unieważnieniu postępowania (Część 2)

 

WBKZP.272.14.2017
Przetarg nieograniczony pn. Dostawa wyposażenia dydaktycznego dla pracowni szkolnych w ramach projektu "Poprawa infrastruktury dydaktycznej i dostępności dla osób niepełnosprawnych liceów ogólnokształcących Powiatu Ząbkowickiego"
Ogłoszenie o zamówieniu 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
Formularz oferty
Formularz cenowy - Część 1

Formularz cenowy - Część 2
Formularz cenowy - Część 3
Formularz cenowy - Część 4
Formularz cenowy - Część 5

Oświadczenie o spenieniu warunków udziału w postępowaniu
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 

Informacja o przynależności do grupy kapitałowej
Projekt umowy
Formularz - Zobowiązanie podmiotu trzeciego 
Wyjaśnienia treści SIWZ 
Wyjaśnienia Nr 2 treści SIWZ 
Informacja z otwarcia ofert 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (Część 1)
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (Część 2,3,4,5)

 

2017 rok

WBKZP.272.10.2017
Przetarg nieograniczony pn. Dostawa zajęcy szaraków w ramach zadania "Program odbudowy zwierzyny drobnej w Powiecie Ząbkowickim - Etap IV" 
Ogłoszenie o zamówieniu 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 
Formularz oferty
Formularz cenowy
Oświadczenie o spenieniu warunków udziału w postępowaniu
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 
Informacja o przynależności do grupy kapitałowej
Projekt umowy
Formularz - Zobowiązanie podmiotu trzeciego

Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze najkorzstniejszej oferty

WBKZP.272.7.2017 
Przetarg nieograniczony pn. Dostawa zajęcy szaraków w ramach zadania "Program odbudowy zwierzyny drobnej w Powiecie Ząbkowickim - Etap IV"
Ogłoszenie o zamówieniu 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

Formularz oferty
Formularz cenowy
Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 
Oświadczenie obraku podstaw do wykluczenia 
Informacja o przynależności do grupy kapitałowej
Projekt umowy 
Formularz - Zobowiązanie podmiotu trzeciego 
Informacja z otwarcia ofert 
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 

WBKZP.272.1.2017 
Przetarg nieograniczony pn. Dostawa zajęcy szarakó w ramach zadania "Program odbudowy zwierzyny drobnej w Powiecie Ząbkowickim - Etap IV"
Ogłoszenie o zamówieniu
Sepcyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 
Formularz oferty
Formularz cenowy
Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 
Informacja o przynależności do grupy kapitałowej
Projekt umowy
Formularz - Zobowiązanie podmiotu trzeciego
Informacja z otwarcia ofert 
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 

 

2016 rok

1. Przetarg nieograniczony na "Dostawę energii elektrycznej dla jednotek organizacyjnych Powiatu Ząbkowickiego"

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
formularz oferty
formularz cenowy
oświadczenie z art. 22 ust. 1 Pzp
oświadczenie z art. 24 ust. 1 Pzp
wykaz wykonanych dostaw
oświadczenie o umowie z OSD
projekt umowy
informacja o przynależności do grupy kapitałowej
zobowiązanie do oddania zasobów
Wyjaśnienie Nr 1 do SIWZ
Wyjaśnienie Nr 2 do SIWZ
Wyjaśnienie Nr 3 do SIWZ
Wyjaśnienie Nr 4 do SIWZ
Wyjaśnienie Nr 5 do SIWZ
Zmiana treści SIWZ
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

2. Przetarg nieograniczony na "Dostawę energii elektrycznej dla jednsotek organziaycjnych Powiatu Ząbkowickiego"

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Formularz oferty
Formularz cenowy
Oświadczenie z art. 22 ust. 1 Pzp
Oświadczenie z art. 24 ust. 1 Pzp
Wykaz wykonanych dostaw
Oświadczenie o posiadaniu aktualnej umowy z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego
Projekt umowy
Informacja o przynależności do grupy kapitałowej
Zobowiazanie do oddania do dyspozcyji niezbędnych zasobów
Wyjaśnienie Nr 1 do SIWZ
Wyjaśnienie Nr 2 do SIWZ
Wyjaśnienie Nr 3 do SIWZ
Wyjaśnienie Nr 4 do SIWZ
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 

3. Przetarg nieogrniczony na Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Formularz oferty
Formularz cenowy
Oświadczenie z art. 22 ust. 1 Pzp
Oświadczenie z art. 24 ust. 1 Pzp
Wykaz wykonanych usług
Oświadczenie o posiadaniu własnych placówek pocztowych
Projekt umowy
Informacja o przyznlaeżności do grupy kapitałowej
Zobowiązanie do oddania do dyspozcyji niezbędnych zasobów
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

4. Przetarg nieograniczony pn. Dostawa fabrycznie nowego autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Ząbkowicach Śląskich współfinansowana przez PFRON w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami III" w obszarze D.

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Formularz oferty
Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Informacja o przynależnoci do grupy kapitałowej
Projekt umowy
Wyjaśnienia treści SIWZ

Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

5. Przetarg nieograniczony pn. Dostawa fabrycznie nowego autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Ząbkowicach Śląskich współfinansowana przez PFRON w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami III" w obszarze D.

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Formularz oferty
Oświadczenie o spełenieniu warunków udziału w postępowaniu
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczeniu
Informacja o przynależności do grupy kapitałowej
Projekt umowy 

Wyjaśnienia treści SIWZ
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


 

 

 

 

2015 rok

1. Przetarg nieograniczony: Modernizacja szczegółowej osnowy poziomej 3 klasy dla miasta Ząbkowice Śląskie wraz z terenami przyległymi.

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ z załącznikami
Wyjaśnienia do treści SIWZ Nr 1
Wyjaśnienia do treści SIWZ Nr 2
Wyjaśnienia do treści SIWZ Nr 3
Zmiana treści SWIZ
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 

2014 rok

1. Przetarg nieograniczony: Doradztwo prawne i reprezentacja prawna.

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ z załacznikami

Zmiana treści SIWZ
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

2. Przetarg nieograniczony: Dostawa energii elektrycznej dla jednostek organizacyjnych powiatu ząbkowickiego.

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ z załącznikami
Wyjaśnienia Nr 1 treści SIWZ
Wyjaśnienia Nr 2 treści SIWZ
Wyjaśnienia Nr 3 treści SIWZ
Wyjaśnienia Nr 4 treści SIWZ

Wyjaśnienia Nr 5 treści SIWZ
Zmiana treści SIWZ
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

3. Przetarg nieograniczony: Obsługa bankowa budżetu Powiatu Ząbkowickiego.

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ z załącznikami
Wyjaśnienia treści SIWZ
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

4. Przetarg nieograniczony: Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Liceum Ogólnokształcącym w Zabkowicach Śląskich.

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ z załacznikami

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Wyjaśnienie treści SIWZ
Wyjaśnienie treści SIWZ nr 2
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

5. Przetarg nieograniczony: Dostawa materiałów eksploatacyjnych do sprzętu biurowego, artykułów biurowych, higienicznych i chemicznych.

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ z załącznikami
Zmiana treści SIWZ
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

6. Przetarg nieograniczony: Udzielenie Powiatowi Ząbkowickiemu kredytu długoterminowego w wysokości 2.290.415,20 zł.

Ogloszenie o zamówieniu
SIWZ z załącznikami
Zmiana treści SIWZ
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

7. Przetarg nieograniczony: Wykonanie sieci komputerowej w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Sienkiewicza 11 w Ząbkowicach Śląskich.

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ z załącznikami
Wyjaśnienie treści SIWZ
Zmiana treści SIWZ
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Wyjaśnienie treści SIWZ nr 2

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

8. Przetarg nieograniczony: Dostawa systemowego oprogramowania teleinformatycznego wraz z przeinstalowaniem baz danych prowadzonych przez Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śląskich.

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ z załącznikami
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

9. Przetarg II nieograniczony: Dostawa systemowego oprogramowaia teleinformatycznego wraz z przinstalowaniem baz danych prowadzonych przez Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śląskich.

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ z załącznikami
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Wyjaśnienie treści SIWZ
Zawiadomienie o wyborze oferty

 

2013 rok

1. Przetarg nieograniczony pn. Usługa w zakresie doradztwa prawnego i reprezentacji prawnej.

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Formularz ofertowy
Oświadczenie z art. 22 ust. 1 Pzp
Oświadczenie z art. 24 ust. 1 Pzp
Wykaz usług
Wykaz osób
Oświadczenie o posiadaniu uprawnień przez osoby uczestniczące w wykonaniu zamówienia
Projekt umowy
Oświadczenie z art. 24 ust. 1 pkt. 2 Pzp (dla osób fzycznych)

Wyjaśnienie treści SIWZ
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

2. Przetarg II nieograniczony na wykonanie usługi w zakresie doradztwa prawnego i reprezentacji prawnej

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Formularz ofertowy
Oświadczenie z art. 22 ust. 1 Pzp
Oświadczenie z art. 24 ust. 1 Pzp
Wykaz usług
Wykaz osób
Oświadczenie o posiadaniu uprawnień przez osoby uczestniczące w wykonaniu zamówienia
Projekt umowy
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

3. Przetarg nieograniczony na "Dostawę tablic rejestracyjnych"

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Formularz oferty
Formularz cenowy
Oświadczenie z art.22 ust. 1 Pzp
Oświadczenie z art. 24. ust. 1 Pzp
Projekt umowy
Wykaz dostaw
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania


4. Przetarg nieograniczony nr II na "Dostawę tablic rejestracyjnych"

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Formularz oferty
Formularz cenowy
Oświadczenie z art. 22 ust. 1 Pzp
Oświadczenie z art. 24 ust. 1 Pzp
Projekt umowy
Wykaz dostaw
Informacja o przynależności do grupy kapitałowej z art. 26 ust. 2d Pzp

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

5. Przetarg nieograniczny na roboty budowlane pn. Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Ponadgimnazjlanych Nr 2 w Ząbkowicach Śl. ul. Wroclawska 17 - budynek główny, w ramach projektu termomodernizacji obiektów Powiatu Ząbkowickiego w celu zmniejszenia zużycia energii.

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Projekty budowalne
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych
Przedmiary robót

Zmiana treści SIWZ
Wyjaśnienia treści SIWZ
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

6. Przetarg nieograniczony na roboty budowlane pn. Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Ząbkowicach Śl. ul. Wrocławska 17 - warsztaty szkolne, w ramach projektu termomodernizacji obiektów Powiatu Ząbkowickeigo w celu zmniejszenia zużycia energii.

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Projekty budowlane
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
Przedmiary robót

Zmiana treści SIWZ
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

7. Przetarg nieograniczony na roboty budowlane pn. Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z przebudową i zmianą sposobu użytkowania budynku narzędziowni na szatnię sportową w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Ziębicach.

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Załączniki do SIWZ
Wyjaśnienia treści SIWZ
Zmiana treści SIWZ
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

8. Przetarg nieograniczony na roboty budowlane zadania pn. "Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 przy ul. Wrocławskiej 17 w Ząbkowicach Śl. - sala gimnastyczna" w ramach projektu "Termomodernizacja obiektów Powiatu Ząbkowickiego w celu zmniejszenia zużycia energii"

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Projekty budowlane
STWiORB
Przedmiary robót

Zmiana treści SIWZ
Wyjaśnienia treści SIWZ
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

9. Przetarg II nieograniczony na roboty budowlane pn. Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z przebudową i zmianą sposobu użytkowania budynku narzędziowni na szatnię sportową w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Ziębicach.

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Projekt budowlany
STWiORB
Przedmiar robót
Wyjaśnienie treści SIWZ
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

10. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. Dostawa materiałów eksploatacyjnych do sprzętu biurowego, artykułów biurowych, higienicznych i chemicznych.

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

11. Przetarg nieograniczony na wykonanie usługi pn. Udzielenie Powiatowi Ząbkowickiemu kredytu długoterminowego w wysokości 8.426.421,43 zł.

Ogłoszenie o zamówieniu
Ogłoszenie opublikowane w Suplemencie do DUUE z dnia 02.08.2013 r.
SIWZ
Załączniki do SIWZ

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

12. Przetarg nieograniczony na dostawę "Ambulansu sanitarnego transportowego typ A1" dla SP ZOZ Pomoc Doraźna w Ząbkowicach Śl. ul. Sienkiewicza 15 A.

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Zmiana treści SIWZ
Wyjasnienia treści SIWZ
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

13. Przetarg nieograniczony na wykonanie usługi Udzielenie Powiatowi Ząbkowickiemu kredytu długoterminowego w wysokości 15.593.035,38 zł z przeznaczeniem na restrukturyzację zadłużenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Ogłoszenie opublikowane w Suplemencie do DUUE z dnia 17.09.2013 r.
SIWZ z załącznikami

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

14. Przetarg nieograniczony - Dostawa urządzeń komputerowych

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załączniki do SIWZ

Wyjaśnienie treści SIWZ
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

15. Zapytanie o cenę - Dostawa urzadzeń komputerowych dla Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

2012 rok

1. Zapytanie o cenę na dostawę "Artykułów biurowych i materiałów eksploatacyjnych do drukarek"

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

2. Przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn."Poprawa jakości połączeń drogowych Województwa Dolnośląskiego poprzez przebudowę dróg powiatowych nr 3149D i 3143D wraz z obiektem mostowym w Ożarach (droga krajowa nr 8 - droga wojewódzka nr 390).

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Formularz oferty
Oświadczenie z art. 22 ust. 1 Pzp
Oświadczenie z art. 24 ust. 1 Pzp
Wykaz usług
Wykaz osób
Oświadczenie o posiadaniu uprawnień przez osoby uczestniczące w wykonaniu zamówienia
Projekt umowy
Mapa sytuacyjna drogi
Wyjaśnienie do SIWZ
Zmiana treści SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

3. Zapytanie o cenę na dostawę "Materiałów eksploatacyjnych do drukarek"

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

4. Przetarg nieograniczony na ,,Wymianę instalacji centarlego ogrzewania w Domu Wczasów Dziecięcych w Bardzie w ramach projektu ,,Termomodernizacja obiektów Powiatu Ząbkowickiego w celu zmniejszenia zużycia energii"   
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Formularz ofertowy
Formularz cenowy
Oświadczenie z art. 22 ust. 1 Pzp.
Oświadczenie z art. 24 ust. 1 i 2 Pzp.
Projekt umowy 
Wykaz wykonanych robót
Wykaz osób
Oświadczenie o posiadaniu uprawnień przez osoby uczestniczące w wykonaniu zamównienia 
Projekt budowlany cz. 1
Projekt budowlany cz. 2
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.
Przedmiar robót 
Wyjaśnienia do SIWZ
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

5. Przetarg nieograniczony na dostawę "Energii elektrycznej dla Powiatu Ząbkowickiego".

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Formularz ofertowy
Formularz cenowy
Oświadczenie z art. 22 ust. 1 pzp
Oświadczenie z art. 24 ust. 1 Pzp
Wykaz wykonanych dostaw
Oświadczenie dot. umowy z Operatorem Sieci Dystrybucyjnej
Projekt umowy
Projekt umowy - załącznik do umowy
Wyjaśnienie treści SIWZ
Zmiana treści SIWZ

Zmiana nr 2 treści SIWZ
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

6. Przetarg nieograniczony na roboty budowalne  "Termomodernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego przy ul. Proletariatczyków 9 w Ząbkowicach Śl." w ramach projektu "Termomodernizacja obiektów Powiatu Ząbkowickiego w celu zmniejszenia zużycia energii"
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Formularz oferty
Kosztorys ofertowy
Oświadczenie z art 22 ust. 1 Pzp
Oświadczenie z art. 24 ust. 1 Pzp
Projekt umowy
Wykaz wykonanych robót
Wykaz osób
Oświadczenie o posiadaniu uprawnień
Projekt budowalny
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
Przedmiar robót
Zestawienie okien i drzwi
Dokumenty formalno - prawne
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja w sprawie anulowania ogłoszenia

7. Przetarg nieograniczony na roboty budowlane Termomodernizacja budynku Domu Wczasów Dziecięcych w Bardzie ul. Polna 10 w ramach projektu „Termomodernizacja obiektów Powiatu Ząbkowickiego w celu zmniejszenia zużycia energii”
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Formularz ofert
Koszotrys ofertowy
Oświadczenie z art. 22 ust. 1 z Pzp
Oświadczenie z art. 24 ust. 1 z Pzp i art.24 ust.2 pkt.1 Pzp.
Projekt umowy.
Wykaz wykonanych robót.
Wykaz osób.
Oświadczenie o posiadaniu uprawnień przez osoby uczestniczące w wykonaniu zamówienia.
Projekt budowlany.
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.
Przedmiar robót.
Dokumenty formalno-prawne.

Zmiana treści SIWZ
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

8. Przetarg nieograniczony na roboty budowlane ,,Usunięcie kolizji projektowanej budowy siedziby SP ZOZ Pomoc Doraźna w Ząbkowicach Śl. ul. Waryńskiego, dz. nr 6/4 z istniejacą linią napowietrzną 20 kV L-718"
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Formularz oferty
Oświadczenie z art. 22 ust. 1 Pzp
Oświadczenie z art. 24 ust. 1  i art. 24 ust. 2 pkt. 1 Pzp
Projekt umowy
Wykaz wykonanych robót
Wykaz osób
Oświadczenie o posiadaniu uprawnień przez osoby uczestniczące w wykonaniu zamówienia
Projekt budowlany
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót
Przedmiar robót
Wyjaśnienie SIWZ
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniej oferty

9. Przetarg nieograniczony na "Dostawę materiałów eksploatacyjnych do sprzętu biurowego, artykułów biurowych, higienicznych i chemicznych na potrzeby Starostwa Powiatowego"

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Wykaz materiałów
Formularz ofertowy
Formularz cenowy
Oświadczenie z art. 22 ust. 1 pzp
Oświadczenie z art. 24 ust. 1 Pzp
Wykaz wykonanych dostaw

Projekt umowy
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

10. Przetarg nieograniczony na roboty budowlane pn. "Termomodernizacja internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych przy ul. Chrobrego 12 w Ziębicach"

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Formularz oferty
Koszotrys ofertowy
Oświadczenie z art. 22 ust. 1 z Pzp
Oświadczenie z art. 24 ust. 1 z Pzp i art.24 ust.2 pkt.1 Pzp.
Projekt umowy.
Wykaz wykonanych robót.
Wykaz osób.
Oświadczenie o posiadaniu uprawnień przez osoby uczestniczące w wykonaniu zamówienia.
Projekt budowlany.
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.
Przedmiar robót.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 

11. Przetarg II nieograniczony na "Dostawę materiałów eksploatacyjnych do sprzętu biurowego, artykułów biurowych, higienicznych i chemicznych na potrzeby Starostwa Powiatowego"

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Wykaz materiałów
Formularz ofertowy
Formularz cenowy
Oświadczenie z art. 22 ust. 1 Pzp
Oświadczenie z art. 24 ust. 1 Pzp
Wykaz wykonanych dostaw
Projekt umowy

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


12.Przetarg nieograniczony na wykonanie usługi - Udzielenie Powiatowi Ząbkiwickiemu kredytu długoterminowego w kwocie 9 073 028,38 zł.

Ogłoszenie o zamówieniu
Ogłoszenie opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej z 16.06.2012r
SIWZ
Formularz oferty
Oświadczenie z art. 22 ust. 1 Pzp
Oświadczenie z art. 24 ust. 1 Pzp
Wykaz usług
Projekt umowy

Dokumenty formalno - prawne

Zamiana treści SIWZ
Zmiana nr 2 treści SIWZ
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

13. Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych zadania pn. Wymiana instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przy ul. Proletariatczyków 9 w Ząbkowicach Śl.

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Formularz oferty
Koszotrys ofertowy
Oświadczenie z art. 22 ust. 1 z Pzp
Oświadczenie z art. 24 ust. 1 z Pzp i art.24 ust.2 pkt.1 Pzp.
Projekt umowy.
Wykaz wykonanych robót.
Wykaz osób.
Oświadczenie o posiadaniu uprawnień przez osoby uczestniczące w wykonaniu zamówienia.
Projekt budowlany.
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.
Przedmiar robót.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

14. Przetarg nieograniczony na wykonanie kompletniej dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania "Termomodernizacja budynków ZSP Nr 2 przy ul. Wrocławskiej 17 w Ząbkowicach Śl."

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Formularz oferty
Oświadczenie z art. 22 ust. 1 Pzp
Oświadczenie z art. 24 ust. 1 Pzp
Wykaz usług
Wykaz osób
Oświadczenie o posiadaniu uprawnień przez osoby uczestniczące w wykonaniu zamówienia
Projekt umowy
Zmiana treści SIWZ
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 


2011 rok

1. Przetarg na dostawę - bezgotówkowy zakup paliwa przy użyciu kart z mikroprocesorem dla pojazdów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Pomoc Doraźna w Ząbkowicach Śl. ul. Sienkiewicza 15A.


Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Formularz ofertowy
Formularz cenowy
Oświadczenie z art. 22 ust. 1 Pzp

Oświadczenie z art. 24 ust. 1 Pzp
Projekt umowy
Unieważnienie postępowania
 

2. Przetarg nieograniczony na dostawę "Tablic rejestracyjnych"


Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Formularz ofertowy
Formularz cenowy
Oświadczenie z art. 22 ust. 1 Pzp
Oświadczenie z art. 24 ust. 1 Pzp
Projekt umowy
Wykaz dostaw 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

3. Przetarg II na dostawę - bezgotówkowy zakup paliwa przy uzyciu kart z mikroprocesorem dla pojazdów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Pomoc Doraźna w Ząbkowicach Śląskich ul. Sienkiewicza 15A.

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Formularz ofertowy
Formularz cenowy
Oświadczenie z art. 22 ust. 1 Pzp
Oświadczenie z art. 24 ust. 1 Pzp
Projekt umowy
Wyjaśnienie treści SIWZ 
Zmiana treści SIWZ
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

4. Przetarg nieograniczony na dostawę "Materiałów biurowych oraz eksploatacyjnych do drukarek i sprzętu biurowego".

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Wykaz materiałów 
Formularz oferty
Formularz cenowy
Oświadczenie z art. 22 ust. 1 Pzp
Oświadczenie z art. 24 ust. 1 Pzp
Projekt umowy
Wykaz dostaw
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 
 

5. Przetarg nieograniczony nr 2 na dostawę "Materiałów biurowych oraz eksploatacyjnych do drukarek i sprzętu biurowego".

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Wykaz materiałów
Formularz oferty
Formularz cenowy
Oświadczenie z art. 22 ust. 1 Pzp
Oświadczenie z art. 24 ust. 1 Pzp
Projekt umowy
Wykaz dostaw
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 

6. Przetarg nieograniczony na wykonanie usługi  "Modernizacja ewidencji gruntów i budynków - złożenie ewidencji gruntów i buydnkó w i lokali map numerycznych dla obszarów wiejskich gminy Kamieniec Ząbkowicki". 

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Projekt modernizacji ewidnecji gruntów i budynków oraz map numerycznych Gminy Kamieniec Ząbkowicki
Formularz ofertowy
Oświadczenie z art. 22 ust. 1 Pzp
Oświadczenie z art. 24 ust. 1 Pzp
Wykaz usług
Wykaz osób
Oświadczenie o posiadaniu uprawnień przez osoby uczestniczace w wykonaniu zamówienia
Projekt umowy
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

7. Zamówienie publiczne na wykonanie usługi "Udzielenie Powiatowi Ząbkowickiemu kredytu długoterminowego w kwocie 12.000.000 zł."

Ogłoszenie,
SIWZ,
Formularz oferty,
Oświadczenie z art. 22 ust. 1 Pzp,
Oświadczenie z art. 24 ust. 1 Pzp,
Wykaz wykonanych usług,
Projekt umowy,
Dokumenty formalno - prawne Powiatu Ząbkowickiego

1. Budżet Powiatu Ząbkowickiego na rok 2011
- Uchwała Nr XLV/232/2010 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 12 listopada 2010 r. - Uchwała Budżetowa Powiatu Ząbkowickeigo na rok 2011
2. Uchwała Nr IV/204/2010 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 12 listopada 2010 w spraiwe opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Ząbkowickiego projekcie uchwały budżetowej Powiatu Ząbkowickiego na rok 2011 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi,
3. Uchwała Nr IV/205/2010 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 12 listopada 2010 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu Powiatu Ząbkowickiego przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na rok 2011.
4. Uchwała Nr X/41/2011 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 16.06.2011 r. w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Ząbkowickiego.
5. Uchwała Nr 31/2011 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 29.06.2011 r. w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Ząbkowickiego.
6. Uchwała Nr IV/172/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 4 lipca 2011 r. w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty przez Powiat Ząbkowicki kredytu długoterminowego w wysokości 12.000.000 zł. wnioskowanego na sfinansowanie planowanego deficytu oraz rozchodów budżetu Powiatu na rok 2011. 
7. Uchwała Nr IV/69/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 29 marca 2011 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Ząbkowickiego sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Powiatu Ząbkowickiego za 2010 rok.
8. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Ząbkowickiego w 2010 roku:
- Zmiany w dochodach w 2010 r.
- Zmiany w wydatkach w 2010 r.
- Wykonanie wydatków wg grup,
- Zmiany w wydatkach unijnych w 2010 r.,
- Sprawozdanie opisowe jednostek powiatu ząbkowickiego,
- Sprawozdania opisowe jednostek niepublicznych powiatu ząbkowickiego,
- Informacja o przebiegu wykonania planu rzeczowo-finansowego SP ZOZ Pomoc Doraźna w Ząbkowicach Śl. w 2010 r.,
- Informacja o stanie mienia,
9. Sprawozdanie finansowe Powiatu Ząbkowickiego za 2010 rok.
10. Uchwała Nr VIII/30/2011 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 21.04.2011 r. w sprawie udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2010 rok.
11. Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości.
12. Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek.
13. Uchwała Nr II/6/2010 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 10.12.2010 r. w sprawie wyboru Starosty Powiatu Ząbkowickiego.
14. Uchwała Nr II/7/2010 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 10.12.2010 r. w sprawie wyboru Wicestarosty Powiatu Ząbkowickiego.
15. Uchwała Nr VI/32/1999 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 26.03.1999 r. w sprawie powołania skarbnika powiatu.
16. Rb-28S Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego (za okres 01.01.2010-31.12.2010).
17. Rb-27S Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego (za okres 01.01.2010-31.12.2010).
18. Rb-N Kwartalne sprawozdanieo stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych - zbiorczo (wg stanu na koniec IV kwartału 2010).
19. RB-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji - zbiorczo (wg stanu na koniec IV kwartau 2010).
20. Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie ( za okres 01.01.2010-31.12.2010).
21. Rb-28S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego (za okres 01.01.2011-31.01.2011).
22. Rb-27S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostek samorządu terytorialnego (za okres 01.01.2011-31.03.2011).
23. Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych (wg stanu na koniec I kwatału 2011).
24. Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczen i gwarancji (wg stanu na koniec I kwartału 2011).
25. Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadyżce/deficycie (za okres 01.01.2011-31.03.2011)

Zmiana treści SIWZ
Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu

Zmiana Nr 2 treści SIWZ
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

8. Przetarg nieograniczony  na dostawę ,,Urządzeń komputerowych, oprogramowania oraz maszyn biurowych"

Ogłoszenie o zamówieniu 
SIWZ
Specyfikacja techniczna
Formularz ofertowy
Oświadczenie z art. 22 ust. 1 Pzp
Oświadczenie z art. 24 ust. 1 Pzp
Projekt umowy
Wykaz dostaw
Formularz cenowy
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

9. Przetarg nieograniczony  na dostawę ,,Urządzeń komputerowych, oprogramowania oraz maszyn biurowych"

Ogłoszenie o zamówieniu 
SIWZ
Specyfikacja techniczna
Formularz ofertowy
Oświadczenie z art. 22 ust. 1 Pzp
Oświadczenie z art. 24 ust. 1 Pzp
Projekt umowy
Wykaz dostaw
Formularz cenowy
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

10. Przetarg nieograniczony na dostawę "Urządzeń komputerowych".

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Specyfikacja techniczna zał. nr 1
Specyfikacja techniczna zał. nr 2
Formularz ofertowy
Formularz cenowy
Oświadczenie z art. 22 ust. 1 Pzp
Oświadczenie z art. 24 ust. 1 Pzp
Projekt umowy
Wykaz dostaw
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

11. Przetarg nieograniczony na "Dobudowa windy dla osób niepełnosprawnych w Zepsole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Ząbkowicach Śl. ul. Wrocławska 17"

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Formularz oferty
Formularz cenowy
Oświadczenie z art. 22 ust. 1 Pzp
Oświadczenie z art. 24 ust. 1 Pzp
Projekt umowy
Wykaz wykonanych robót
Wykaz osób
Oświadczenie o posiadaniu uprawnień przez osoby uczestniczące w wykonaniu zamówienia
Projekt budowlany
Specyfikacje techniczne wykonania i odbiotu robót
Przedmiar robót
Wyjaśnienia treści SIWZ

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

12. Przetarg nieograniczony na "Modernizację ewidencji gruntów i budynków - założenie numerycznych map ewidencji gruntów i budynków dla gmin: Ciepłowody, Stoszowice, Ząbkowice Śląskie i Ziębice, Powiatu Ząbkowickiego"

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Projekt modernizacji ewidencji gruntów i budynków oraz map numerycznych Gminy Ciepłowody, Stoszowice, Ząbkowice Śląskie i Ziębice
Formularz ofertowy
Formularz cenowy
Oświadczenie z art. 22 ust. 1 Pzp
Oświadczenie z art. 24 ust. 1 Pzp
Wykaz usług
Wykaz osób
Oświadczenie o posiadaniu uprawnień przez osoby uczestniczące w wykonaniu zamówienia
Projekt umowy
Zmiana treści SIWZ
Wyjaśnienie do treści SIWZ

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 

 


2010 rok 

1. Przetarg na wykonanie robót budowlanych zadania pn 'Poprawa dostępności komunikacyjnej Opactwa Cysterskiego w Henrykowie - przebudowa dróg nr 3174D i 3183D (Ząbkowice Sląskie - Henryków)

Ogłoszenie,
SIWZ,
Formularz oferty,
Kosztorys ofertowy,
Oświadczenie z art.. 22 ust.1 Pzp - zał. nr 3,
Oświadczenie z art.. 24 ust.1 i 2 Pzp - zał. nr 4,
Projekt umowy,
Wykaz wykonanych robót zał. nr 6,
Wykaz narzędzi i urządzeń technicznych - zał. nr 7,
Wykaz osób - zał. nr 8,
Projekt zagospodarowania terenu (etap I + II) - zał. nr 9,
Projekt budowlany branża drogowa, energetyczna, telekomunikacyjna (etap I + II) - zał. nr 10,
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - zał. nr 11,
Przedmiar robót (etap I + II) - zał. nr 12 i 13,
Projekt docelowej organizacji ruchu (etap I + II) - zał. nr 14 i 15.
Wyjaśnienia do SIWZ,
Zmiana treści SIWZ,
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Sprostowanie do zawiaomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty

2. Przetarg na usługę nadzoru inwestorskiego w specjalności drogowej nad robotami budowlanymi zadania pn 'Poprawa dostępności komunikacyjnej Opactwa Cysterskiego w Henrykowie - przebudowa dróg nr 3174D i 3183D (Ząbkowice Sląskie - Henryków)

Ogłoszenie,
SIWZ,
Formularz oferty,
Oświadczenie z art.. 22 ust.1 Pzp - zał. nr 2,
Oświadczenie z art.. 24 ust.1 Pzp - zał. nr 3,
Projekt umowy zał. nr 4,
Wykaz wykonanych usług zał. nr 5,
Wykaz osób - zał. nr 6,
Projekt zagospodarowania terenu (etap I + II) - zał. nr 7,
Projekt budowlany branża drogowa, energetyczna, telekomunikacyjna (etap I + II) - zał. nr 8,
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - zał. nr 9,
Przedmiar robót (etap I + II) - zał. nr 10,
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty,

3. Zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych zadania pn. "Poprawa dostępności komunikacyjnej Twierdzy Srebrnogórskiej -  przebudowa drogi nr 3149D (droga krajowa nr 8 - Budzów)"

Ogłoszenie,
SIWZ,
Formularz oferty,
Kosztorys ofertowy,
Oświadczenie z art.. 22 ust.1 Pzp - zał. nr 3,
Oświadczenie z art.. 24 ust.1 i 2 Pzp - zał. nr 4,
Projekt umowy,
Wykaz wykonanych robót zał. nr 6,
Wykaz narzędzi i urządzeń technicznych - zał. nr 7,
Wykaz osób - zał. nr 8,
Projekt zagospodarowania terenu (etap I + II) - zał. nr 9,
Projekt budowlany branża drogowa, energetyczna, telekomunikacyjna (etap I + II) - zał. nr 10,
Projekt budowlany branża drogowa (Etap I dz. nr 745) zał. nr 11,
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - zał. nr 12,
Przedmiar robót (etap I + II) - zał. nr 13,
Projekt docelowej organizacji ruchu (etap I + II) - zał. nr 14,
Wyjaśnienia do SIWZ,
Zmiana treści SIWZ,
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

4. Zapytanie ofertowe na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi drogowymi zadania pn. "Poprawa dostępności komunikacyjnej Twierdzy Srebrnogórskiej - przebudowa drogi nr 3149D (droga krajowa nr 8 - Budzów)"

Zapytanie ofertowe,
Formularz oferty zał. nr 1,
Oświadczenie zał. nr 2,
Wykaz osób zał. nr 3,
Wykaz wykonanych usług zał. nr 4,
Projekt umowy zał. nr 5,
Informacja o wyniku postępowania,

 5. Zamówienie publiczne na wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych aluminiowych z wytłoczonymi numerami rejestracyjnymi

Ogłoszenie,
SIWZ,
Formularz oferty zał. nr 1,
Formularz cenowy - zał. nr 2,
Oświadczenie z art. 22 ust. 1 Pzp - zał. nr 3,
Oświadczenie z art. 24 ust. 1 Pzp - zał. nr 4,
Projekt umowy - zał. nr 5,
Wykaz zrealizowanych dostaw - zał. nr 6,
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty,

6. Zamówienie publiczne na wykonanie dostawy "Artykułów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych do maszyn i sprzętu biurowego"

Ogłoszenie,
SIWZ,
Wykaz artykułów biurowych i materiałów eksploatacyjnych - zał. nr 1,
Formularz ofertowy - zał. nr 2,
Formularz cenowy - zał. nr 3,
Oświadczenie z art. 22 ust. 1 Pzp - zał. nr 4,
Ośwaidczenie z art. 24 ust. 1 Pzp - zał. nr 5,
Wykaz zrealizowanych dostaw - zał. nr 6,
Projekt umowy - zał. nr 7,
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

7. Ogłoszenie Starosty Ząbkowickiego na składanie ofert na usuwanie pojazdów z drogi o dmc do 3,5 tony

Druki do pobrania:
1. Ogłoszenie Starosty ząbkowickiego pobierz,
2. Formularz oferty pobierz,
3. Załącznik nr 1 Ośwaidczenie Jednostki pobierz,
4. Załącznik nr 2 Wykaz pojazdów zgłoszonych do oferty wraz z kserokopiami dowodów rejestracyjnych pobierz,
5. Załącznik nr 3 Proponowany cennik za usługi usuwania pojazdów z dróg o dmc do 3,5 t pobierz,

8. Zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych zadania pn. Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Ząbkowicach Śl. ul. Wrocławska nr 17"

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Formularz ofertowy - zał. nr 1
Formularz cenowy - zał. nr 2
Oświadczenie z art. 22 ust. 1 Pzp - zał. nr 3
Oświadczenie z art. 24 ust. 1 Pzp - zał. nr 4
Projket umowy - zał. nr 5
Wykaz wykonanych robót - zał. nr 6
Wykaz osób - zał. nr 7
Oświadczenie o posiadaniu uprawnień przez osoby uczestniczące w wykonywaniu zamówienia - zał. nr 8
Projekt budowlany - zał. nr 9
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - zał. nr 10
Przedmiar robót - zał. nr 11
Zmiana (sprostowanie) do SIWZ
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty  

9. Zamówienie publiczne na wykonanie usługi pn. "Modernizacja ewidencji gruntów i budynków - założenie ewidencji budynków i lokali oraz map numerycznych dla obszarów wiejskich gminy Bardo i Złoty Stok w Powiecie Ząbkowickim, Województwo Dolnośląskie"

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Projekt modernizacji ewidencji gruntów i budynków Gminy Złoty Stok - zał. nr 1
Projekt modernizacji ewidencji gruntów i budynków Gminy Bardo - zał. nr 2
Formularz ofertowy - zał. nr 3
Oświadczenie z art. 22 ust. 1 Pzp - zał. nr 4
Oświadczenie z art. 24 ust. 1 Pzp - zał. nr 5
Wykaz usług - zał. nr 6
Wykaz osób - zał. nr 7
Oświadczenie o posiadaniu uprawnień przez osoby uczestniczące w wykonaniu zamówienia - zał. nr 8
Projekt umowy - zał. nr 9
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

10. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym z dnia 19 lipca 2010 roku na wykonanie usługi "Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 10.000.000 zł."

Ogłoszenie,
Formularz oferty - zał. nr 1,
Oświadczenie z art. 22 ust. 1 Pzp - zał. nr 2,
Oświadczenie z art. 24 ust. 1 Pzp - zał. nr 3,
Wykaz wykonanych usług - zał. nr 4,
Projekt umowy - zał. nr 5,
Dokumenty formalno - prawne Powiatu Ząbkowickiego:
1. Uchwała Nr XXXVII/201/2009 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu Powiatu Ząbkowickiego na rok 2010.
2. Budżet Powiatu Ząbkowickiego na rok 2010.
3. Uchwała Nr IV/213/2009 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 9 grudnia 2009 roku w spraiwe opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Ząbkowickiego projekcie budżetu powiatu na 2010 rok wraz z objaśnieniami i informacja o stanie mienia komunalnego.
4. Uchwała Nr IV/212/2009 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 9 grudnia 2009 roku w spraiwe opinii o mozliwości sfinansowania prognozowanego deficytu budżetu Powiatu Ząbkowickiego na 2010 r. oraz prawidłowości prognozy kwoty długu załączonej do projektu uchwały budżetowej.
5. Wskaźniki i realziacje poziomu zadłużenia J.S.T.
6. Uchwała Nr IV/121/2010 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 1 lipca 2010 roku w spraiwe opinii o możliwości spłaty przez Powiat Ząbkowicki kredytu długoterminowego w wysokości 10.000.000 zł. przeznaczonego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu na rok 2010 w wysokości 6.546.950 zł., sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 46.530 zł. ( w związku z wyprzedzającym finansowaniem działań finansowanych z budżetu UE ) oraz spłątę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyzcek w wysokości 3.406.520 zł.
7. Uchwała Nr IV/3/2010 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocłąwiu z 22 marca 2010 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Ząbkowickiego sprawozdaniu z wykonania budżetu w 2009 roku.
8. Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Ząbkowickiego w 2009 roku.
9. Uchwała Nr XXXIX/208/2010 Rady Powiatu Ząbkowickiego z 25 marca 2010 r. w spraiwe udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Ząbkowickiego za 2009 rok.
10. Sprawozdanie RB-NDS za rok 2009 i I kw. 2010 r. 
11. Sprawozdanie Rb-Z za rok 2009 i I kw. 2010 r.
12. Sprawozdanie Rb-N za rok 2009 i I kw. 2010 r.
13. Sprawozdanie Rb-27S za rok 2009 i I kw. 2010 r. 
14. Sprawozdanie Rb-28S za rok 2009 i I kw. 2010 r.
15. Zaświadczenie Nr 4301411ZN10/001840 Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Inspektorat w Dzierżoniowie z 27.05.2001 r. o niezaleganiu w opłacaniu składek.
16. Zaświadczenie Nr SO/8201-734/10 Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ząbkowicach Śl. z 24.05.2010 r. o niezaleganiu w podatkach.
17. Uchwała Nr I/3/2006 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 24 listopada 2006 roku w sprawie wyboru Starosty Powiatu Ząbkowickiego.
18. Uchwała Nr II/6/2006 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 6 grudnia 2006 r. w spraiwe wyboru Wicestarosty Powiatu Ząbkowickiego.
19 Uchwała Nr VI/32/1999 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 26 marca 1999 r. w sprawie powołania Skarbnika Powiatu.
Wyjaśnienie treści SIWZ
Zmiana treści SIWZ
Zmiana treści SIWZ 2
Zmiana treści SIWZ 3
Zmiana treści SIWZ 4
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

11. Przetarg nieograniczony na wykonanie usługi "Oznakowanie i promocja transgranicznego szlaku Królewny Marianny Orańskiej" w ramach projektu "Transgraniczny Szlak Królewny Marianny Orańskiej - etap II oznakowanie i promocja szlaku" współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013.

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Formularz oferty
Kosztorys ofertowy
Oświadczenie z art.22 ust.1 Pzp
Oświadczenie z art. 24 ust.1 Pzp
Wykaz wykonanych usług
Wykaz osób
Projekt umowy
Zmiana treści SIWZ

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 

12. Zamówienie publiczne na wykonanie usługi pn. "Modernizacja ewidencji gruntów i budynków - założenie ewidencji budynków i lokali oraz map numerycznych dla obszarów wiejskich gminy Bardo i Złoty Stok w Powiecie Ząbkowickim, Województwo Dolnośląskie"

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Projekt modernizacji ewidencji gruntów i budynków Gminy Złoty Stok - zał. nr 1
Projekt modernizacji ewidencji gruntów i budynków Gminy Bardo - zał. nr 2
Formularz ofertowy - zał. nr 3
Oświadczenie z art. 22 ust. 1 Pzp - zał. nr 4
Oświadczenie z art. 24 ust. 1 Pzp - zał. nr 5
Wykaz usług - zał. nr 6
Wykaz osób - zał. nr 7
Oświadczenie o posiadaniu uprawnień przez osoby uczestniczące w wykonaniu zamówienia - zał. nr 8
Projekt umowy - zał. nr 9
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 

13. Zamówienie publiczne na wykonanie usługi "Oznakowanie i promocja transgranicznego szlaku Królewny Marianny Orańskiej" w ramach projketu "Transgraniczny Szlak Królewny Marianny Orańskiej - etap II oznakowanie i promocja szlaku" współfinansowaniego w ramach  Programu Operacyjnego Współpracy Transgrnicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013.

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Formularz oferty
Kosztorys ofertowy
Oświadczenie z art. 22 ust. 1 Pzp
Oświadczenie z art. 24 ust. 1 Pzp
Wykaz wykonanych usług
Wykaz osób
Projekt umowy
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

14. Zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych pn. "Dobudowa windy dla osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół Ponadgimanzjalnych w Ziębicach ul. Wojska Polskiego 3"

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Formularz oferty
Kosztorys ofertowy
Oświadczenie z art. 22 ust. 1 Pzp
Oświadczenie z art. 24 ust. 1 Pzp
Projekt umowy
Wykaz wykonanych robót
Wykaz osób
Oświadczenie o posiadaniu uprawnień przez osoby uczestniczące w wykonaniu zamówienia
Projekt budowlany część 1
Projekt budowlany część 2
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót
Przedmiar robót
Zawiadomienie ow wyborze najkorzystniejszej oferty

 


 2009

1. Przetarg na roboty budowlane zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3189D m.Dębowiec, Powiat Ząbkowicki, Gmina Ziębice"
Ogłoszenie,
SIWZ,
Formularz ofertowy,
Kosztorys ofertowy,
Oświadczenie,
Wykaz wykonanych robót,
Wykaz narzędzi i urządzeń,
Wykaz osób,
Projekt umowy,
Projekt budowlano-wykonawczy,
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,
Przedmiar robót
Wyjaśnienie treści SWIZ
Ogłoszenie o wyborze oferty

2. Przetarg na dostawę fabrycznie nowego „Ambulansu medycznego typu C” wyprodukowanego w II półroczu 2008r wzwyż
Ogłoszenie,
SIWZ,
Specyfikacja techniczna,
Formularz oferty,
Oświadczenie,
Wykaz dostaw,
Projekt umowy
Zmiana treści SIWZ
Ogłoszenie o wyborze oferty

3. Przetarg na roboty budowlane zadania pn.
"Przebudowa drogi nr 3070D (granica powiatu - Targowica - Ciepłowody)"
Ogłoszenie,
SIWZ,
Formularz ofertowy,
Kosztorys ofertowy, (09.04.2009 korekta druku)
Oświadczenie,
Wykaz wykonanych robót,
Wykaz narzędzi i urządzeń,
Wykaz osób,
Projekt umowy,
Projekt budowlany branża drogowa,
Projekt budowlany sieci kanalizacji deszczowej,
Projekt budowlany przebudowy sieci telefonicznej TP SA,
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,
Przedmiar robót,
Projekt docelowej organizacji ruchu.
Wyjaśnienie treści SIWZ,
Wyjaśnienie treści SIWZ nr2,
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty,


4. Przetarg na wykonanie usługi doradczej w  ramach projektu:
"Ruchleby- Góry Złote, rozwój warunków przedsiębiorczości i turystyki"

Ogłoszenie,
SIWZ,
Formularz ofertowy,
Oświadczenie,
Wykaz wykonanych usług,
Projekt umowy,
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty,

5. Zamówienie publiczne na wykonanie dostawy "Artykułów biurowych oraz materiałów eksplatacyjnych do maszyn i sprzętu biurowego"

Ogłoszenie o zamówieniu,
SIWZ,
Formularz ofertowy,
Formularz cenowy,
Oświadczenie,
Wykaz zrealizaowanych dostaw,
Projekt umowy,
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty,

6. Przetarg na wykonywanie obsługi bankowej budżetu Powiatu Ząbkowickiego

Ogłoszenie,
SIWZ,
Wzór umowy,
Wzór oferty,
Informacja o wyniku postępowania,
Wyjaśnienie treści SIWZ,
Zmiana treści SIWZ,
Wyjaśnienie treści SIWZ nr2,
Zmiana treści SIWZ nr2,
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

7. Zapytanie ofertowe na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem "Przebudowa drogi nr 3070D (granica powiatu-Targowica Ciepłowody)".

Zapytanie ofertowe,
Formularz ofertowy,
Oświadczenie,
Wykaz osób,
Wykaz wykonanych usług,
Projekt umowy,
Informacja o wyniku postępowania,

8. Zapytanie o wykonanie elektronicznej archiwizacji dokumentów pomiarowych

Zapytanie

 

9.Zamówienie publiczne z dnia 12.06.2009 r. na dostawę "Urządzeń komputerowych, oprogramowania i maszyn biurowych".

Ogłoszenie,
SIWZ,
Specyfikacja techniczna,
Formularz oferty,
Formularz cenowy,

Oświadczenie,
Wykaz dostaw,

Projekt umowy,
Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu,
Zmiana treści SIWZ,
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania,

10. Zamówienie publiczne z dnia 01.07.2009 r, na odstawę "Urządzeń komputerowych, oprogramowania i maszyn biurowych".

Ogłoszenie,
SIWZ,
Specyfikacja techniczna,
Formularz oferty,
Formularz cenowy,
Oświadczenie,
Wykaz dostaw,
Projekt umowy,
Zmiana treści SIWZ,
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

11. Zamówienie publiczne z dnia 31.07.2009 r. na odstawe "Wozu strażackiego specjalnego z wysięgnikiem hydraulicznym (SHD-25) i zestawów łączności radiowej".

Ogłoszenie,
SIWZ,
Specyfikacja techniczna,
Formularz oferty,
Specyfikacja techniczna do oferty,
Oświadczenie,
Wykaz dostaw,
Projekt umowy,
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty,

12. Zamówienie publiczne z dnia 31.07.2009 r. na wykonanie usługi "Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 14.284.807,00 zł.".

Ogłoszenie ,
SIWZ,
Formularz oferty,
Oświadczenie,
Wykaz wykonanwych usług,
Projekt umowy,
Dokumenty formalno-prawne Powiatu Ząbkowickiego:
1. Uchwała nr XXV/136/2008 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie budzetu Powiatu Ząbkowickiego na rok 2009,
2. Budżet Powiatu Ząbkowickiego na rok 2009,
3. Uchwała nr IV/213/2008 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 15 grudnia 2007 r. w spraiwe opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Ząbkowickiego projekcie budżetu powiatu na 2009 rok wraz z objaśnieniem i informacje o stanie mienia komunalnego.
4. Uchwała nr IV/214/2008 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 20 grudnia 2007 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania prognozowanego defcytu budżetu Powiatu Ząbkowickiego na 2009 rok oraz o prawidłowości prognozy kwoty długu załączonej do uchwały projketu budżetowej.
5. Informacja o sytuacji finansowej Powiatu Ząbkowickeigo w związku z planowanym zaciągnięciem kredytu w kwocie 14.284.807 zł.
6. Uchwała nr XXXII/179/2009 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawiezaciągnięcia kredytu długoterminowego.
7. Uchwała Nr IV/103/2009 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obracunkowej we Wrocławiu z dnia 31 lipca 2009 r. w sprawie opinii o mozliwości spłąty przez powiat ząbkowicki kredytu w wysokości 14.284.807 zł. przeznacoznego na finansowanie planowanego deficytu budżetu roku 2009 oraz na spłatę wczesniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.
8. Uchwała Nr IV/8/2008 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 25 marca 2009 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Ząbkowickiego sprawozdaniu z wykonania budżetu w 2008 roku.
9. Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Ząbkowickiego w 2008 roku.
10. Uchwała Nr XXIX/161/2009 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 27 marca 2009 r. w spraiwe udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Ząbkowickiego za 2008 rok.
11. Sprawozdanie Rb-NDS za rok 2008.
12. Sprawozdanie Rb-Z za rok 2008.
13. Uchwała Nr I/3/2006 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 24 listopada 2006 roku w sprawie wyboru Starosty Powiatu Ząbkowickiego.
14. Uchwała Nr II/6/2006 Rady Powiatu Ząbkowickiego w sprawie wyboru Wicestarosty Powiatu Ząbkowickiego.
15. Uchwała Nr VI/32/1999 Rady Powiatu Ząbkowickeigo z dnia 26 marca 1999 r. w sprawie powołania Skarbnika Powiatu

Zmiana treści SIWZ
Wyjasnienie treści SIWZ,
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

13. Zamówienie publiczne z dnia 10.09.2009 r. na dostawę "Urządzeń komputerowych, oprogramowania i maszyn biurowych".

Ogłoszenie,
SIWZ,
Specyfikacja techniczna,
Formularz oferty,
Formularz cenowy,
Oświadczenie,
Wykaz dostaw,
Projekt umowy,

14. Zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych "Remont pokrycia dachowego, elewacji oraz wyminastolarki w budynku przy Pl. Strażackim nr 8 w Ziębicach".

Ogłoszenie,
SIWZ,
Formularz ofertowy,
Kosztorys ofertowy,
Wykaz wykonanych robót,
Wykaz osób,
Oświadczenie,
Projekt umowy,
Przedmiar robót,
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych,
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

15. Zamówienie publiczne z dnia 29.09.2009 r. na odstawę "Urządzeń komputerowych, oprogramowania i maszyn biurowych".

Ogłoszenie,
SIWZ,
Specyfikacja techniczna,
Formularz oferty,
Formularz cenowy,
Oświadczenie,
Wykaz dostaw,
Projekt umowy,
Specyfikacja techniczna oferowanych urządzeń komputerowych, oprogramowania i maszyn biurowych,
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty,

16. Wykonanie usługi koordynatora projketu oraz asystentów koordynatora i obsługi księgowej w projekcie "Cogito ergo sum program rozwoju oferty edukacyjnej szkół prowadzących kształcenie ogólne na terenie Powiatu Ząbkowickiego" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Ogłoszenie ,
SIWZ,
Formularz oferty,
Oświadczenie,
Projekt umowy koordynatora projketu,
Projekt umowy asystenta koordynatora projektu,
Projekt umowy asystenta do spraw promocji projektu,
Projekt umowy obsługi księgowej projektu,
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty część  1 zamówienia,
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty część 2 zamówienia,
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty część 3 zamówienia,
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty część 4 zamówienia,

17. Zamówienie publiczne z dnia 04.12.2009 r. na dostawę "Urządzeń komputerowych i oprogramowania".

Ogłoszenie,
SIWZ,
Specyfikacja techniczna,
Formularz oferty,
Formularz cenowy,
Oświadczenie,
Wykaz dostaw,
Projekt umowy,
Specyfikacja techniczna oferowanych urządzeń komputwrowych i oprogramowania,
Zmiana treści SIWZ,
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 


 2008

1.Zamówienie publiczne z dnia 24.01.2008 r. - dostawa "Tablic rejestracyjnych"
Ogłoszenie      Sprostowanie ogłoszenia
SIWZ
Formularz oferty
Formularz cenowy
Wykaz zrealizowanych dostaw
Oświadczenie
Projekt umowy
Zawiadomienie o wyborze oferty
Ogłoszenie o zawarciu umowy

2. Zamówienie publiczne z dnia 07.02.2008 r. - opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej (budowlano-wykonawczej) dla zadania "Przebudowa drogi nr 3070D (granica powiatu - Targowica - Ciepłowody)".
Ogłoszenie
SIWZ
Warunki ogólne i techniczne zamówienia
Formularz oferty
Oświadczenie
Wykaz zrealizowanych usług
Wykaz osób i podmiotów wykonujących zamówienie
Projekt umowy
Zawiadomienie o wyborze oferty
Ogłoszenie o zawarciu umowy

3. Zamówienie publiczne z dnia 26.02.2008 r. - dostawa "Materiałów biurowych i eksploatacyjnych do sprzętu biurowego".
Ogłoszenie
SIWZ
Wykaz materiałów biurowych
Formularz ofertowy
Formularz cenowy
Oświadczenie
Wykaz zrealizowanych dostaw
Projekt umowy

Zawiadomienie o wniesionym proteście         załącznik pobierz»
Rozstrzygnięcie protestu
Zawiadomienie o wyborze oferty
Zawiadomienie o wyborzez II oferty
Ogłoszenie o zawarciu umowy

4. Zamówienie publiczne z dnia 18.04.2008 r. na wykonanie usługi "Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 3.200.000 zł".
Ogłoszenie
SIWZ                                        Wyjaśnienia na zapytania do treści SIWZ:
Druk oferty                                 - wyjaśnienie I zobacz więcej»
Oświadczenie                              - wyjaśnienie II zobacz więcej»
Projekt umowy
Wykaz usług
Zawiadomienie o wyborze oferty
Ogłoszenie o zawarciu umowy

 

 

 5. Zamówienie publiczne z dnia 17.11.2008 r. na wykonanie dostawy  Oprogramowania pn. "Kataster Online (KOL)".

Ogłoszenie o zawarciu umowy,

 6. Zamówienie publiczne z dnia 20.11.2008 r. na dostawę "Urządzeń komputerowych, oprogramowania i maszyn biurowych".

Ogłoszenie,
SIWZ,
Specyfikacja techniczna,
Formularz oferty,
Formularz cenowy,

Oświadczenie,
Projekt umowy,

Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
Protest,
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenie o zawarciu umowy,

7. Zamówienie publiczne z dnia 28.11.2008 r. na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. „Poprawa dostępności komunikacyjnej Twierdzy Srebrnogórskiej – przebudowa drogi nr 3149D (droga krajowa nr 8 –
Budzów)".

Ogłoszenie,
SIWZ,

Warunki ogólne i techniczne zamówienia,
Formularz ofertowy,
Oświadczenie,
Wykaz zrealizowanych usług,
Wykaz osób i podmiotów wykonujących zamówienie,
Projekt umowy,
Dokumenty formalno-prawne zamówienia,

-decyzja o lokalizacji celu publicznego,
-decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia,
-wykaz właścicieli i władających,
Zmiana SIWZ,

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

8. Zamówienie publiczne z dnia 08.12.2008 r. - dostawa "Tablic rejestracyjnych"

Ogłoszenie,
SIWZ,
Formularz oferty,
Formularz cenowy,
Wykaz zrealizowanych dostaw,
Oświadczenie,
Projekt umowy,
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty,

9. Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn. "Poprawa dostępności komunikacyjnej Opactwa Cysterskiego w Henrykowie" - przebudowa drogi nr 3174D i 3183D (Ząbkowice Śl. - Henryków)

Ogłoszenie o zamówieniu,
SIWZ,
Formularz oferty,
Oświadczenie,
Wykaz usług,
Wykaz osób i podmiotów,
Projekt umowy,
Dokumenty formalno-prawne:
- Decyzja o ustaleniu lokalizacji,
- Wypis z miejscowego planu wsi Jaworek,
- Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach,
- Mapka 1,
- Mapka 2,
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

OGŁOSZENIE Domu Wczasów Dziecięcych w Bardzie:

1. Zamówienie publiczne na roboty budowlane z dnia 27 marca 2008 r. "Remont więźby dachowej wraz z wymianą pokrycia - Dom Wczasów Dziecięcych, ul. Polna nr 10, 57-256 Bardo - etap I budynek A".
Ogłoszenie
SIWZ
Szkice dachu
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna
Przedmiar 
 

 


2007 rok

1. Zamówienie publiczne z dnia 04.01.2007 r. - dostawa "Tablic rejestracyjnych"
Ogłoszenie
SIWZ
Wykaz tablic
Druk oferty
Formularz cenowy
Wykaz zrealizowanych dostaw
Oświadczenie
Projekt umowy
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenie o zawarciu umowy

2. Zamówienie publiczne z dnia 29.01.2007 r. - dostawa "Sprzętu komputerowego"
Ogłoszenie
SIWZ
Specyfikacja techniczna
Druk oferty
Formularz cenowy
Wykaz zrealizowanych dostaw
Oświadczenie
Projekt umowy
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogloszenie o zawarciu umowy

3. Zamówienie publiczne z dnia 12.02.2007 r. - dostawa "Materiałów biurowych"
Ogłoszenie
SIWZ
Wykaz materiałów biurowych
Druk oferty
Formularz cenowy
Wykaz zrealizowanych dostaw
Oświadczenie
Projekt umowy
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenie o zawarciu umowy

4. Zamówienie publiczne z dnia 13 lipca 2007 r. - na wykonanie robót budowlanych "Przebudowa części budynku strażnicy PSP przy Pl. Strażackim 8 w Ziębicach na filię Pomocy Doraźnej SP ZOZ w Ząbkowicach Śl."
Ogłoszenie
SIWZ
Formularz ofertowy
Wykaz zrealizowanych robót
Wykaz osób
Oświadczenie
Projekt umowy
PB - architektoniczno - konstrukcyjny
PB - instalacji wod. - kan. i co
PB - instalacji elektrycznej
PR - roboty ogólnobudowlane
PR - instalacji wod. - kan. i co
PR - instalacji elektrycznej
STWiORB - robót ogólnobudowlanych
STWiORB - instalacji wod. - kan. i co
STWiORB - instalacji elektrycznej
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

5. Zamówienie publiczne z dnia 17 sierpień 2007 r. - na wykonanie robót budowlanych "Przebudowa części budynku strażnicy PSP przy Pl. Strażackim 8 w Ziębicach na filię Pomocy Doraźnej SP ZOZ w Ząbkowicach Śl."
Ogłoszenie
SIWZ
Formularz ofertowy
Wykaz zrealizowanych robót
Wykaz osób
Oświadczenie
Projekt umowy
PB - architektoniczno - konstrukcyjny
PB - instalacji wod. - kan. i co
PB - instalacji elektrycznej
PR - roboty ogólnobudowlane
PR - instalacji wod. - kan. i co
PR - instalacji elektrycznej
STWiORB - robót ogólnobudowlanych
STWiORB - instalacji wod. - kan. i co
STWiORB - instalacji elektrycznej
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenie o zawarciu umowy

6. Zamówienie z wolnej ręki na dostawę "Tablic rejestracyjnych"
Ogłoszenie o zawarciu umowy

7. Zamówienie publiczne z dnia 08.11.2007 r. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej "Pomoc Doraźna" w Ząbkowicach Śl. na dostawę "Ambulansu medycznego typu C"
Ogłoszenie
SIWZ
Specyfikacja techniczna
Druk oferty
Formularz cenowy
Oświadczenie
Wykaz dostaw
Projekt umowy
Wyjaśnienie treści SIWZ
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenie o zawarciu umowy

8. Zamówienie publiczne z dnia 30.11.2007 r. na dostawę "Urządzeń komputerowych, oprogramowania i maszyn biurowych"
Ogłoszenie
SIWZ
Specyfikacja techniczna
Formularz ofertowy
Formularz cenowy
Oświadczenie
Wykaz zrealizowanych dostaw
Projekt umowy
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenie o zawarciu umowy

OGŁOSZENIA ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH:

 1. Zarząd Dróg Powiatowych w Ząbkowicach Śl zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie:
   
  "ODBUDOWA MURU OPOROWEGO PODTRZYMUJĄCEGO KORPUS DROGI POWIATOWEJ NR 3340D  W KM 9+625 W M. OPOLNICA "
  Ogłoszenie
  SIWZ
  Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

   
 2. Zarząd Dróg Powiatowych w Ząbkowicach Śl zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie:
   
  „ REMONT PRZEPUSTU KAMIENNEGO SKLEPIONEGO W  CIĄGU DROGI  

               POWIATOWEJ NR 3340D W KM 4+575 W  M. OPOLNICA   
  Ogłoszenie
  SIWZ

  Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

   

 3. Ogłoszenie z dnia 26 czerwca 2007 r. - Zarząd Dróg Powiatowych w Ząbkowicach Śl. zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość  zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8  ustawy z  dn.29-01-2004r. „Prawo zamówień publicznych „ (Dz.U z 2006r nr 164 poz.1163 z póź.zm) na wykonanie:
  „REMONT CZĄSTKOWY NAWIERZCHNI DRÓG POWIATOWYCH GRYSAMI I EMULSJĄ ASFALTOWĄ PRZY UŻYCIU REMONTERA „
  / -wbudowanie szacunkowo 70,00 ton mieszanki /
  Ogłoszenie
  SIWZ
  Zawiadomienie o wyborze oferty

   

 4. Ogłoszenie z dnia 9 lipca 2007 r. - Zarząd Dróg Powiatowych w  Ząbkowicach Śl. przy ul. Dalekiej nr 19, tel. 074 8151657, 0748151573, fax 074 8153541 zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dn. 29-01-2004r. „Prawo zamówień publicznych„ (Dz. U z 2006 r. nr 164 poz. 1163 z późn.zm.) na: 
  „ZAKUP MASY MINERALNO-BITUMICZNEJ NA GORĄCO„

  Ogłoszenie
  SIWZ
  Zawiadomienie o wyborze oferty

   

2006 r.

1. Zamówienie publiczne z dnia 12.01.2006 r. - dostawa sprzetu komputerowego zobacz więcej»

SPROSTOWANIE OGŁOSZENIA zobacz więcej»

2. Zamówienie publiczne z dnia 18.01.2006 r. - dostawa sprzętu do diagnostyki i terapii doraźnej zobacz więcej»

3. Zamówienie publiczne z dnia 26.01.2006 r. - dostawa środków transportu medycznego zobacz więcej» ]

4. Zamówienie publiczne z dnia 01.02.2006 r. - dostawa materiałów biurowych zobacz więcej»

5. Zamówienie publiczne z dnia 16.03.2006 r. na roboty budowlane - budowa hali sportowej (namiotowej) zobacz więcej»

ZMIANA DO OGŁOSZENIA zobacz więcej»

6. Zamówienie publiczne z dnia 13.04.2006 r. - modernizacja ewidencji gruntów i budynków - założenie ewidencji budynków i lokali miasta Ząbkowice Śl. i Ziębice woj. dolnośląskie zobacz więcej»

7. Zamówienie publiczne z dnia 13.04.2006 r. - dostawa oprogramowania komputerowego zobacz więcej»

8. Zamówienie publiczne z dnia 14.04.2006 r. - usługa "Kredyt długoterminowy" zobacz więcej»

 OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA zobacz więcej»

9. Zamówienie publiczne z dnia 28.04.2006 r. - usługa "Kredyt długoterminowy" zobacz więcej»

10. Zamówienie publiczne z dnia 16.05.2006 r. - dostawa oprogramowania komputerowego zobacz więcej»

11. Zamówienie publiczne z dnia 01.08.2006 r. - "Budowa hali sportowej (namiotowej)" w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieńcu Ząbkowickim zobacz więcej»
DO POBRANIA:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Zał. 1 - Druk "Oferta"
Zał. 2 - Formularz cenowy
Zał. 3 -Wykaz zrealizowanych zadań
Zał. 4 - Oświadczenie
Zał. 5 - Projekt umowy
Zał. 6 - Kopia mapy zasadniczej w skali 1:500 z określeniem lokalizacji hali
Zał. 7 - Wypis z wyrysem z planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamieniec Ząbk.
Zał. 8 - Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością
Zał. 9 - Rzut przyziemia istniejącej sali gimnastycznej w skali 1:100
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 23.08.2006r.
Ogłoszenie o zawarciu umowy

12. Zamówienie publiczne z dnia 03.08.2006 r. - "Dostawa sprzętu komputerowego i maszyn biurowych" dla Starosty Ząbkowickiego.
DO POBRANIA:
Ogłoszenie
SIWZ
Zał. nr 1 - Specyfikacja techniczna

Zał. nr 2 - Druk oferty
Zał. nr 3 - Formularz cenowy
Zał. nr 4 - Wykaz dostaw
Zał. nr 5 - Oświadczenie

Zał. nr 6 - Proj.umowy
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 21.08.2006r.
Ogłoszenie o zawarciu umów

13. Zamówienie publiczne z dnia 30.10.2006 r. - Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej POMOC DORAŹNA w Ząbkowicach Śl. - "Bezgotówkowy zakup paliw przy pomocy kart paliwowych do samochodów będących w posiadaniu Zamawiajacego".
DO POBRANIA:
Ogłoszenie
SIWZ
Sprostowanie do ogłoszenia
Odpowiedź na wniosek o udzielenie wyjaśnień dotyczących ogłoszonego postępowania na udzielenie zamówienia na bezgotówkowy zakup paliw
ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 15.11.2006 r.
Ogłoszenie o zawarciu umowy

14. Zamówienie publiczne z dnia 16.11.2006 r. - "Budowa hali sportowej (namiotowej) - podbudowa pod nawierzchnię sportową"  w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieńcu Ząbkowickim.
DO POBRANIA:
Ogłoszenie
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Zał. 1 - Formularz ofertowy
Zał. 2 - Przedmiar robót
Zał. 3 - Wykaz zrealizowanych zamówień
Zał. 4 - Wykaz osób
Zał. 5 - Oświadczenie
Zał. 6 - Projekt umowy
Zał. 7 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

15. Zamówienie publiczne z dnia 20.11.2006 r. - Powiatowego Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ząbkowicach Śl. - "Archiwizacja i przechowywanie dokumentów".
DO POBRANIA:
Ogłoszenie
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Zał. nr 1 - Formularz ofertowy
Zał. nr 2 - Formularz cenowy
Zał. nr 3 - Wykaz zrealizowanych usług
Zał. nr 4 - Wykaz osób
Zał. nr 5 - Oświadczenie
Zał. nr 6 - Projekt umowy
Ogłoszenie o wyborze oferty
Ogłoszenie o zawarciu umowy

16. Zamówienie publiczne z dnia 22.11.2006 r. - dostawa "Sprzętu komputerowego i fotograficznego".
DO POBRANIA:
Ogłoszenie
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Zał. nr 1 - Specyfikacja techniczna

Zal. nr 2 - Druk "Oferta"
Zał. nr 3 - Formularz cenowy
Zał. nr 4 - Wykaz zrealizowanych dostaw
Zał. nr 5 - Oświadczenie
Zał. nr 6 - Projekt umowy
Ogłoszenie z dnia 04.12.2006 r. o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenie o zawarciu umowy

17. Zamówienie publiczne z dnia 05.12.2006 r. - Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej POMOC DORAŹNA w Ząbkowicach Śl. - "Dostawa leków, środków opatrunkowych, dezynfekcyjnych i sprzętu medycznego jednorazowego użytku".
DO POBRANIA:
Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Pakiet I - leki
Pakiet II - sprzęt medyczny jednorazowego użytku
Pakiet III - środki opatrunkowe
Pakiet IV - środki czystości i dezynfekcyjne
Formularz asortymentowo - cenowy
Zawiadomienie o unieważnieniu zamówienia publicznego

18. Zamówienie publiczne z dnia 14.12.2006 r. - dostawa "Sprzętu komputerowego".
DO POBRANIA:
Ogłoszenie
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Specyfikacja techniczna
Druk "Oferta"
Formularz cenowy
Wykaz zrealizowanych dostaw
Oświadczenie
Projekt umowy
Ogłoszenie o wyborze oferty
Ogłoszenie o zawarciu umowy

19. Zamówienie publiczne z dnia 20.12.2006 r. - "Podbudowa pod nawierzchnę sportową w hali sportowej (namiotowej)" w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieńcu Ząbk., ul. Ząbkowicka nr 30, dz. nr 188.
DO POBRANIA:
Ogłoszenie
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Formularz ofertowy
Przedmiar robót
Wykaz zrealizowanych zamówień
Wykaz osób
Oświadczenie
Projekt umowy
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

20. Zamówienie publiczne z dnia 28.12.2006 r. - Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej POMOC DORAŹNA w Ząbkowicach Śl. - "Dostawa leków, środków opatrunkowych, dezynfekcyjnych i sprzętu medycznego jednorazowego użytku".
DO POBRANIA:
Ogłoszenie
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Pakiet I - leki
pakiet II - sprzęt jednorazowego użytku
Pakiet III - środki opatrunkowe
Pakiet IV - środki czystości i dezynfekcyjne
Formularz asortymentowo - cenowy
Wyjaśnienia do zadanych pytań i poruszanych problemów
Informacja o wyborze oferty
Zawiadomienie o zawarciu umów


 

2005 r.

1. Zamówienie publiczne z dnia 24 maja 2005 r. - dostawa samochodu osobowego dla Starostwa Powiatowego w Zabkowicach Śl. zobacz wiecej»

2. Zamówienie publiczne z dnia 7 kwietnia 2005 r. - dostawa samochodu osobowego dla Starostwa Powiatowego w Zabkowicach Śl.zobacz wiecej»

3. Zamówienie publiczne - dostawa materiałów biurowych zobacz więcej»

4. Zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony - modernizacja ewidencji gruntów i budynków - założenie ewidencji budynków i lokali dla miasta Ząbkowice Śl. zobacz więcej»

5. Zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony - modernizacja ewidencji gruntów i budynków - założenie ewidencji budynków i lokali dla miasta Złoty Stok zobacz więcej»

6. Zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony - modernizacja ewidencji gruntów i budynków - założenie ewidencji budynków i lokali dla miasta Ziębice zobacz więcej»

7. Zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony - modernizacja ewidencji gruntów i budynków - założenie ewidencji budynków i lokali dla miasta Bardo
zobacz więcej»

8. Zamówienie publiczne z dnia 06.09.2005 r. - dostawa urządzeń komputerowych i audiowizualnych zobacz więcej»

9. Zamówienie publiczne z dnia 14.09.2005 r. - dostawa urządzeń komputerowych zobacz więcej

10. Zamówienie publiczne z dnia 26.10.2005 r. - dostawa tablic rejestracyjnych pojazdów zobacz więcej»

11. Zamówienie publiczne z dnia 08.11.2005 r. - dostawa sprzętu medycznego zobacz więcej»

SPROSTOWANIE OGŁOSZENIA zobacz więcej»

12. Zamówienie publiczne z dnia 08.11.2005 r. - dostawa sprzętu łączności radiowej zobacz więcej»

SPROSTOWANIE OGŁOSZENIA zobacz więcej»

13. Zamówienie publiczne z dnia 08.11.2005 r. - dostawa ambulansów sanitarnych zobacz więcej»

SPROSTOWANIE OGŁOSZENIA zobacz więcej»

14. Zamówienie publiczne z dnia 17.11.2005 r. - dostawa urządzeń komputerowych zobacz więcej»

 

 

 

 

 

 


 

 

 

  

 

1.       Uchwała nr XIV/74/2007 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie budżetu Powiatu Ząbkowickiego na rok 2008.

2.       Budżet Powiatu Ząbkowickiego  na rok  2008 r. (plan dochodów i wydatków)

       - załącznik nr 1
 - załącznik nr 2
 - załacznik nr 3
 - załacznik nr 4

3.       Uchwała nr IV/267/2007 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie opinii o projekcie budżetu powiatu na rok 2008.

4.       Uchwała nr IV/268/2007 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 20 grudnia 2007 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania prognozowanego deficytu budżetu Powiatu Ząbkowickiego na 2008 rok oraz o prawidłowości prognozy kwoty długu.

5.       Informacja o sytuacji finansowej Powiatu Ząbkowickiego w związku z planowanym zaciągnięciem kredytu w kwocie 3.200.000 zł.

6.       Uchwała Nr XIV/75/2007 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

7.       Uchwała Nr IV/1/2008 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 11 lutego 2008 roku w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty przez Powiat Ząbkowicki kredytu w wysokości 3.200.000 zł wnioskowanego na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.

8.       Uchwała Nr IV/2/2008 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 12 marca 2008 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Ząbkowickiego sprawozdaniu z wykonania budżetu w 2007 roku.

9.      Sprawozdanie Zarządu z wykonania budżetu Powiatu Ząbkowickiego w 2007 roku,

10.   Uchwała Nr XIV/85/2008 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 13 marca 2008r. w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Ząbkowickiego za 2007 rok.

11.   Sprawozdanie Rb-NDS za rok 2007.

12.   Sprawozdanie Rb-Z za rok 2007.

13.   Uchwała Nr I/3/2006 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 24 listopada 2006 roku w sprawie wyboru Starosty Powiatu Ząbkowickiego.

14.   Uchwała Nr II/6/2006 Rady Powiatu Ząbkowickiego w sprawie w sprawie wyboru Wicestarosty Powiatu Ząbkowickiego.

15.   Uchwała Nr VI/32/19999 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 26 marca 1999r. w sprawie powołania Skarbnika Powiatu.

 

 

 

Autor edycji: Karina Kowal-Bojsza
Data edycji: 20-04-2018 13:50:22